วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 12


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 12           วันที่ 25 ตุลาคม  2561 ได้มีการถ่ายวีดีโอสอนและทดลอง เรื่อง สมบัติคอลลิเกตีฟ (colligativeproperties)สารละลายเป็นสารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมสารบริสุทธ์ตั้งแต่
2 ชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน ถ้าสารที่นำมาผสมกันมีสถานะเดียวกันจะถือว่าสารที่มีปริมาณมากที่สุดเป็นตัวทำละลาย ส่วนสารที่มีปริมาณน้อยกว่าเป็นตัวละลาย จุดเดือดของสารละลายสูงกว่าตัวทำละลายบริสุทธิ์ และจุดหลอมเหลวของสารละลายต่ำกว่าตัวทำทำละลายบริสุทธิ์ และถ้าสารละลายที่มีความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อกิโลกรัมเท่ากัน จะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวเท่ากัน โดยที่ตัวละลายจะเป็นสารใดก็ได้แต่ต้องเป็นสารที่ระเหยยากและไม่แตกตัวเป็นไอออน ส่วนสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน แม้จะมีตัวทำละละายชนิดเดียวกันก็มีค่าจุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่เท่ากัน การเรียนกรสอนในครั้งนี้เพื่อจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นการสอนปฏิบัติการ (Lab) วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยได้เชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากโรงเรียนในโครงการ SMP มาเป็นวิทยากรในการทดลองในครั้งนี้ และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาการสอนปฏิบัติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาเว็บช่วยสอนของหลักสูตรครุศสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เรียนรู้และทบทวน และผู้เรียนได้ศึกษามาก่นล่วงหน้าที่บ้าน และลงมือทดลอในห้องปฏิบัติการสมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวสุไรนีย์   มะเร้ะ  รหัสนักศึกษา 405809015
2. นางสาวยามีละห์ ยูโซะ รหัสนักศึกษา 405809018
3. นายมูฮำหมัดฟาอี เจ๊ะโซะ รหัสนักศึกษา 405809020
4. นางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ รหัสนักศึกษา 405809026
   

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


วันนี้อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์   http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วย eXeLearning

ผลการเรียนรู้

1
. พัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้       
 2. ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
 3. ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
 4. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
 5. อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ


สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวสุไรนีย์   มะเร้ะ  รหัสนักศึกษา 405809015
2. นางสาวยามีละห์ ยูโซะ รหัสนักศึกษา 405809018
3. นายมูฮำหมัดฟาอี เจ๊ะโซะ รหัสนักศึกษา 405809020
4. นางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ รหัสนักศึกษา 405809026

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10ในวันนี้เป็ทีมนำเสนอของทีมที่ 4  5  6 ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้

ทีมที่4  การจัดการเรียนการสอนแบบMOOC
ในโลกของการศึกษาตอนนี้ มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งเรื่องของนวัตกรรมการสอน การออกแบบห้องเรียนของอาจารย์ หรือผู้สอนที่ต้องคอยวิ่งเข้าหากลุ่มของผู้เรียนมากขึ้น

ทีมที่5 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลอนิ่ง

ทีมที่ 6 การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือผ่านเว็บ
  • การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนแบบวิธีการจัดกลุ่มงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียน
  • การเรียนแบบสอนผ่านเว็บ เป็นรูปแบบกรจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากการเรียนนห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเว็บได้ตลอดเววลา

สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวสุไรนีย์   มะเร้ะ  รหัสนักศึกษา 405809015
2. นางสาวยามีละห์ ยูโซะ รหัสนักศึกษา 405809018
3. นายมูฮำหมัดฟาอี เจ๊ะโซะ รหัสนักศึกษา 405809020
4. นางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ รหัสนักศึกษา 405809026


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9


วันนี้ได้มีการนำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นคว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ผลการเรียนรู้
     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้          
     2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ
     3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ

นำเสนอ

   -     ทีมที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          ความเป็นมา ความหมายของการสอน การจัดการเรียนรู้ ผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญ
          ประเภทของการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ    
   -     ทีมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
          ความหมาย ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ
   -     ทีมที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          รูปแบบการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการพัฒนการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายละเอียดแต่ละ
          ขั้นตอน ตัวอย่าง อาจนำเสนอเป็น Info Graphic
   -    ทีมที่7 การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มหรือแบบทีม ได้รู้การจัดกลุ่มที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู
สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวสุไรนีย์   มะเร้ะ  รหัสนักศึกษา 405809015
2. นางสาวยามีละห์ ยูโซะ รหัสนักศึกษา 405809018
3. นายมูฮำหมัดฟาอี เจ๊ะโซะ รหัสนักศึกษา 405809020
4. นางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ รหัสนักศึกษา 405809026

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 8
       อาจารย์สอนชดเชยในรายวิชาเว็บช่วยสอนในวันพุธ ที่ 26 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2561 ณ.อาคารไอที ชั้น 3
      ประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย 
          1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน
          2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ 
สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวสุไรนีย์   มะเร้ะ  รหัสนักศึกษา 405809015
2. นางสาวยามีละห์ ยูโซะ รหัสนักศึกษา 405809018
3. นายมูฮำหมัดฟาอี เจ๊ะโซะ รหัสนักศึกษา 405809020
4. นางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ รหัสนักศึกษา 405809026

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 7

วัน พฤหัสบดี ที่  13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561    อาจารย์ให้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปพบนายไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเว็บช่วยสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดไว้ สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวสุไรนีย์   มะเร้ะ  รหัสนักศึกษา 405809015
2. นางสาวยามีละห์ ยูโซะ รหัสนักศึกษา 405809018
3. นายมูฮำหมัดฟาอี เจ๊ะโซะ รหัสนักศึกษา 405809020
4. นางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ รหัสนักศึกษา 405809026

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 6อาจารย์ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน
ในสัปดาห์นี้เรียนบทที่ เรื่อง ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ แล้วอาจารย์ได้ตั้งให้โจทย์ว่า ทำไม ภาษา HTML จึงสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ จงอภิปราย โดยประเด็นต้องไม่ซ้ำกับเพื่อน แชร์ความคิดเห็นใน google plus ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละคน
อาจารย์ให้นักศึกษาเปิดแหล่งเรียนรู้  เพื่อเป็นการประกอบการสอนของอาจารย์ในสัปดาห์นี้  และมีหัวข้อดังนี้
*** แหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเรียนรู้ผ่านเว็บ
-          การออกแบบการอบรมผ่านเว็บ (Instructional Design for Web-based Training)
-          ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
-          การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ
-          หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model
-          กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน
-          e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning
*** แหล่งเรียนเกี่ยวกับ HTML
-          HTML Tutorial
-          HTML.COM: Free Lesson
-          สอน HTML
และมีการสอนเรื่อง HTML เพื่อนำมาประกอบการเรียน โดยมีการฝึกปฏิบัติผ่านเว็บ w3schools.com ที่ง่ายต่อการเรียนการสอน และยังช่วยให้นักศึกษารู้จักการนำไปใช้ในการประกอบการสอนในสถานศึกษาได้ เพื่อเป็นแนวทางต่อการสอนให้กับครูในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และง่ายต่อการใช้ โค้ดในการแก้ไขได้อีกด้วย
อาจารย์ได้มอบหมายงานให้นักศึกษากลับไปศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บด้วย exe เป็นรายบุคคล ไปดูเกี่ยวกับแผนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมาประกอบการนำเสนอในคาบถัดไปสมาชิกในกลุ่ม

1. นางสาวสุไรนีย์   มะเร้ะ  รหัสนักศึกษา 405809015

2. นางสาวยามีละห์ ยูโซะ รหัสนักศึกษา 405809018

3. นายมูฮำหมัดฟาอี เจ๊ะโซะ รหัสนักศึกษา 405809020
4. นางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ รหัสนักศึกษา 405809026